Locations for Vận Tải Thái Hùng 1
10.861185 106.6664505 0 0 106.6664505,10.861185