Mẫu hợp đồng ký gửi hàng hóa mới nhất 2021

Hợp đồng ký gửi hàng hóa được xem là biên bản có giá trị pháp lý trong đó nêu rõ các thỏa thuận giữa hai bên về đối tượng hợp đồng, quy cách nhận hàng, thời gian ký gửi, giá cả, hình thức thanh toán…. Theo thời gian mẫu hợp đồng này có thể thay đổi ít nhiều, vì thế bạn nên tham khảo mẫu hợp đồng ký gửi hàng hóa mới nhất 2021 do vantaithaihung.vn tổng hợp nhé.

Mục lục bài viết

Mẫu hợp đồng ký gửi hàng hóa mới nhất 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

HỢP ĐỒNG KÝ GỬI HÀNG HÓA

Hợp đồng số ……/HĐKG

Ngày  … tháng … năm ….Tại: ………………………………………………

Chúng tôi gồm:

BÊN GIAO HÀNG:…………(tên doanh nghiệp hoặc chủ hàng) ……………..…….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………………………………………

Đại diện là ông (bà): …………………………………… CMND số …………………….

Cấp ngày …………………… tại ………………………………………………………….

BÊN ĐẠI LÝ BÁN HÀNG:………….. (tên cửa hàng, siêu thị)

Đại diện là: ……………………………. CMND số ……………………..………………

Cấp ngày …………………… tại …………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………………………………

Nội dung hợp đồng ký gửi hàng hóa gồm các điều khoản:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

Bên giao hàng …………………. sẽ giao cho bên đại lý các mặt hàng theo bảng mục dưới đây:

 • Số thứ tự
 • Tên hàng
 • Đơn vị tính
 • Số lượng
 • Đơn giá
 • Chiết khấu
 • Thành tiền
 • Ghi chú
 • Tổng cộng

Chỉ bán hàng hóa trong trường hợp thu tiền ngay. Nếu bán thiếu cần có sự đồng ý của bên giao hàng. 

Bên đại lý bán hàng có quyền từ chối không nhận ký gửi cho mặt hàng khó tiêu thụ bất cứ lúc nào.

Xem thêm:

Điều 2: Quy cách giao nhận hàng

Các chi phí vận chuyển hàng hóa sẽ do bên giao hàng chịu trách nhiệm chi trả. Sau khi kiểm tra hàng hóa, mọi sự cố hư hỏng, mất mát hàng hóa sẽ do đại lý bán hàng chịu trách nhiệm.

Điều 3: Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán phổ biến nhất trong hợp đồng thường là bán hết hàng sau đó mới giao tiền. Số tiền giao cho bên giao hàng đã trừ đi chiết khấu hoa hồng.

Điều 4: Treo bảng hiệu tên chủ cửa hàng

Nếu bên đại lý bán hàng muốn sử dụng bảng hiệu mang tên doanh nghiệp của bên giao hàng cần có sự chấp thuận của họ. Thiết kế bảng hiệu cần đảm bảo đúng quy cách do Nhà nước quy định.

Điều 5: Bảo hành, sửa chữa hàng hóa

Trường hợp bên giao hàng ở xa đại lý bán hàng, đại lý bán hàng có thể thay mặt bảo hành, sửa chữa hàng hóa trong lúc giao dịch với khách. Bên giao hàng phải thanh toán chi phí sửa chữa, phụ tùng thay thế. Mặt khác, việc lắp ráp, bảo hành, sửa chữa sẽ do bên giao hàng hướng dẫn cho người của đại lý bán hàng.

Điều 6: Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng ký gửi hàng hóa sẽ do hai bên đồng thuận chấm dứt. Tuyệt đối không thực hiện chuyển nhượng cho bên thứ ba. Một trong hai bên muốn chấm dứt hợp đồng cần thông báo cho bên còn lại trước 30-45 ngày. 

Điều 7: Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp xảy ra trong thời gian hợp đồng có hiệu lực sẽ do hai bên chủ động thương lượng. Trường hợp hàng hóa tranh chấp có giá trị lớn mới kiện ra Tòa án để được giải quyết.

Hợp đồng này được làm thành …. bản. Mỗi bên giữ …. bản có giá trị như nhau.

         ĐẠI DIỆN CHỦ HÀNG                                     ĐẠI DIỆN CỬA HÀNG

                    Ký tên                                                                Ký tên

mau hop dong ky gui hang hoa 1

Hình 1: Mẫu hợp đồng ký gửi hàng hóa tham khảo

Quyền và nghĩa vụ của các bên 

Mỗi bên đều cần tuân thủ quyền và nghĩa vụ sau:

Đối với bên ký gửi 

 • Yêu cầu đại lý bán hàng (bên nhận uỷ thác) thông báo chi tiết về tình hình thực hiện hợp đồng, hàng hóa
 • Nếu bên nhận uỷ thác vi phạm pháp luật, bên ký gửi không cần chịu trách nhiệm
 • Bên ký gửi cần cung cấp thông tin, tài liệu cũng như cách thức cần thiết liên quan đến hàng hóa ký kết trong hợp đồng uỷ thác
 • Bên ký gửi có trách nhiệm trả thù lao, hoa hồng và các chi phí khác (nếu có) cho bên nhận ủy thác
 • Giao tiền, giao hàng theo đúng thời gian ký trong hợp đồng
 • Chịu trách nhiệm liên đới nếu lỗi vi phạm do bên ủy thác hoặc cả hai bên. 

Đối với bên nhận ký gửi

 • Yêu cầu bên ký gửi cung cấp thông tin cần thiết về hợp đồng uỷ thác
 • Bên nhận ký gửi có quyền nhận thù lao, hoa hồng uỷ thác và các chi phí khác nếu phát sinh
 • Không chịu trách nhiệm sau khi đã bàn giao hàng hóa cho bên uỷ thác.
 • Thực hiện mua bán hàng hóa theo thỏa thuận trong hợp đồng ký gửi
 • Thông báo cho bên uỷ thác ngay nếu có sự cố phát sinh
 • Tuân thủ đúng các chỉ dẫn của bên uỷ thác theo thoả thuận
 • Chịu trách nhiệm bảo quản tài sản được uỷ thác
 • Có trách nhiệm đảm bảo bí mật về hợp đồng ký gửi hàng hóa
 • Giao tiền, giao hàng đúng thỏa thuận
 • Liên đới chịu trách nhiệm nếu xảy ra vấn đề vi phạm pháp luật
mau hop dong ky gui hang hoa 2 2

Hình 2: Các bên cần tìm hiểu kỹ quyền và nghĩa vụ để thực hiện đúng

Cần lưu ý gì khi làm hợp đồng ký gửi hàng hóa?

 • Nội dung trong hợp đồng ký gửi hàng hóa cần tuân thủ theo giá trị đạo đức xã hội. Tuyệt đối không vi phạm những điều cấm pháp luật như kinh doanh hàng hóa bị  Nhà Nước cấm…
 • Các bên trong hợp đồng phải thống nhất với nhau về mọi điều ở hợp đồng ký gửi hàng hóa. Cụ thể là đối tượng hàng hóa, thời gian, địa điểm giao nhận, hoa hồng, phương thức thanh toán,….
 • Đối với hợp đồng ký gửi hàng hóa có giá trị lớn như nhà đất, siêu thị,… cần có thêm biên bản ký gửi hàng hóa được các bên xác nhận.
mau hop dong ky gui hang hoa 3

Hình 3: Nắm rõ nguyên tắc, nội dung trong hợp đồng ký gửi hàng hóa sẽ giúp bạn bảo vệ được quyền lợi chính mình

Xem thêm:

Bài viết trên đây là tất tật các nội dung hữu ích về mẫu hợp đồng ký gửi hàng hóa, kèm theo đó là một số chú ý quan trọng trước khi tiến hành hợp đồng. Mong rằng các thông tin trên sẽ có giá trị với bạn nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published.